Bağımsız Denetim Derneği

 

Bağımsız Denetim Derneği, 03 Kasım 1988tarihinde Bağımsız Denetim Şirketlerinin ortaklarının bir arayagelmesiyle kurulmuştur.

Derneğimizin üye sayısı, kuruluşta Sermaye Piyasası Kurulu ndan yetki almış Bağımsız Denetim Şirketlerinin Kurucu Ortakları olan 33 kişiden oluşmakta iken, takip eden zaman süreci içinde, Bağımsız Denetim alanında faaliyet gösteren meslek mensuplarının üye olarak alınmasıyla, bugün itibariyle 349 a ulaşmıştır.

Derneğimizin amacı, üyelerini bir araya getirerek aralarında mesleki ilişkileri güçlendirmek; mesleki uygulamada denetim ve muhasebe ilkelerinin esaslarının ve standartlarının oluşmasına, gelişmesine ve devamına katkıda bulunmak; üyelerinin mesleki yararlarını ve bağımsızlıklarını korumak için her türlü önlemi almak; ulusal ve uluslararası alanda mesleki çalışmaları izlemek ve bu gelişmeler hakkında bilgi vererek, eğitim çalışmaları yaparak üyelerinin mesleki ilerlemelerine yardımcı olmak; mesleğin nitelikli elemanlar tarafından yürütülmesini sağlayacak çalışmaları organizeetmek, bu nitelikteki çalışmalara katkıda bulunmak; bağımsız denetim mesleğinin niteliğini yükseltmek için teoriyi ve pratiği geliştirençalışmalar yapmak; meslekle ilgili kamu ve özel kuruluşları nezdindeüyelerini temsil etmek; ekonomik kalkınmanın sağlığı ve başarısıiçin zorunlu olan bağımsız denetim faaliyetlerini ülke yararına etkin kılmaktır.

Derneğimiz bu amacını, Bağımsız Denetim hizmetini ifa edenşirketlerin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu,Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarnezdinde, çıkartılacak mevzuatlarla ilgili görüş alış verişindebulunmak, yapılacak düzenlemelerin uluslar arası standartlara veuygulamalara paralellik arz edecek zeminin hazırlanmasına katkıdabulunmak ve uygulamada tereddüt edilen hususlarla ilgili görüşlerhazırlayarak bu kurumlara sunmak suretiyle gerçekleştirmektedir.

Derneğimiz, ilgili kuruluşlar tarafından Bağımsız Denetim e ilişkinDerneğimize gönderilen yazıları ve bildirimleri Bağımsız DenetimŞirketlerine duyurmakta, gerekli konularda ilgili kurumlar nezdindeüyelerimizin ve Bağımsız Denetim mesleğinin temsilini sağlamakta vesorunlarının çözümüne katkıda bulunmaktadır.

Saygılarımızla,

Fatih DURAL

Bağımsız Denetim Derneği Başkanı